Начало arrow Учебни планове

учебни планове

 
ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ

С ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

УЧЕБНА 2018/2019г.

 

 

За да прегледате учебните планове, се нуждаете от Acrobat ReaderУчебен план 2018-2019 


 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Наредба № 6 от 28.05.2001 г. на МОН за разпределение на учебното съдържание за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование и утвърдения от Министъра на образованието и науката Учебен план за профилирани гимназии и профилирани паралелки в гимназии и СОУ с прием след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език.

     2. По този учебен план се обучават ученици, приети след полагане на приемни изпити след VІІ клас, съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.

     3. Учениците, кандидатстващи за профил „Чуждоезиков” се явяват на изпити по български език и литература и математика.

     4. Курсът за обучение е 5-годишен, в т.ч. класа за интензивно изучаване на чужд език в VІІІ клас.

     5. Раздел Б и раздел В от учебния план са съобразени със спецификата на чуждоезиковия профил на училището и часовете по профилираните ЗИП и СИП основно са разпределени между изучаваните първи и втори чужд език

     6.Часовете от задължителноизбираема подготовка са разпределени за профилирана и непрофилирана подготовка.

Учебният план на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет на 07.09.2018 г.