Свободни места arrow Учебни планове

учебни планове

 


ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ

С ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

УЧЕБНА 2019/2020г.

 

 

За да прегледате учебните планове, се нуждаете от Acrobat ReaderУчебен план 2020-2021 


 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО


1. Езикова гимназия "Иван Вазов" - Смолян е профилирана гимназия с профил "Чужди езици". С решение № 479/05.08.2019г. на Министерски съвет училището е включено в списъка на иновативните училища за 2019/2020 година.

Училищният учебен план е разработен съгласно: Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 4 от 30.11.2015 година за учебния план, Наредба № 5 от 30.11.2015 година за общообразователната подготовка, Наредба № 7 от 11.08.2016 година за профилираната подготовка, Учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил "Чужди езици".

2. По този учебен план се обучават ученици, приети след полагане на приемни изпити след VІІ клас, съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.

3. Учениците, кандидатстващи за профил „Чуждоезиков” се явяват на изпити по български език и литература и математика.

4. Курсът за обучение е 5-годишен, в т.ч. класа за интензивно изучаване на чужд език в VІІІ клас.

5. Раздел Б и раздел В от учебния план са съобразени със спецификата на чуждоезиковия профил на училището и часовете по профилираните ЗИП и СИП основно са разпределени между изучаваните първи и втори чужд език

6.Часовете от задължителноизбираема подготовка са разпределени за профилирана и непрофилирана подготовка.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогически съвет с решение от Протокол № 10/09.09.2019 година.