Свободни места arrow Училищно настоятелство
Училищно настоятелство

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

ГПЧЕ ”ИВАН ВАЗОВ” гр. СМОЛЯН


       

ПОКАНА

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ” гр. Смолян на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 04.12.2020 г., от 17.00 ч. в сградата на ЕГ ”ИВАН ВАЗОВ” гр. Смолян, бул. България №20 със следния дневен ред:

1. Приемане на промяна в наименованието на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ“.

2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на сдружението.

3. Освобождаване на председателя на Управителния съвет на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ „ИВАН ВАЗОВ“ от длъжност и отговорност и като член на УС във връзка с едностранно негово волеизявление.

4.  Избор на нов член на Управителния съвет.

5. Избор на нов председател на Управителния съвет на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ „ИВАН ВАЗОВ“.

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от Устава на Сдружението, в съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 18.00 ч. при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Поради провалено Общо събрание, свикано чрез покана обнародвана в Държавен вестник брой: 18, от дата 28.2.2020 г. Неофициален раздел, стр.175 в условията на COVID-19, чиито последици към настоящия момент не могат да бъдат точно прогнозирани – при невъзможност Общото събрание ще се проведе на 18.12.2020 г., от 17.00 ч. в сградата на ЕГ ”ИВАН ВАЗОВ” гр. Смолян, бул. България №20 при същия дневен ред. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Устава на Сдружението, в съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 18.00 ч. при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.


Проект за решения на ОС


 
Уважаеми родители, дами и господа,

Каним Ви да се включите като членове в Училищното настоятелство при ЕГ "ИВАН ВАЗОВ" гр. Смолян. Настоятелството е сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, чийто Устав е приет на учредително събрание състояло се на 14 май 2002 година.

Надяваме се да бъдем активни родители и да продължим традицията на учредителите, които през годините са подпомагали учебно-възпитателния процес и са съдействали за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси за развитието на ЕГ "Иван Вазов" гр. Смолян.

За участието Ви е необходимо:

  • да попълните заявление по образец, което може да изтеглите от прикачените документи по-долу и да го подадете чрез член на родителската тройка от класа на вашето дете и
  • да внесете годишен членски внос в размер на 12.00 лв., който се събира от член на родителската тройка от класа на вашето дете. Заявленията и членския внос се предават на финансовия отговорник на УС на Училищното настоятелство при ЕГ "ИВАН ВАЗОВ" гр. Смолян, който го внася по банковата сметка на сдружението.

Съгласно Устава Училищното настоятелство в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Банковата сметка на дружението е:

БАНКА ДСК

IBAN: BG51STSA93000026715591

ВАЛУТА: BGN

За постигане на своите цели извършва следните общественополезни дейности:

1. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и решаване на текущи проблеми.

2. Подпомага създаването и организирането на възпитателно-образователни програми по проблеми на ученици и родители.

3. Подпомага училището за поддържане, възстановяване и увеличаване на училищното имущество.

4. Издирва и привлича в помощ на училището родители, стопански дейци, местни и чужди фондации и други организации, съпричастни към просветното дело и готови да предоставят материални и финансови ресурси за модернизиране материалната база на училището и учебния процес.

5. Подпомага училищното ръководство при решаване проблемите на ученическото хранене, транспорт и отдих.

6. Подпомага извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците.

Документи:

Актуален устав

Заявление за членство (образец)16.03.2020 г.

ПОКАНА


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ" гр. Смолян на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 23.04.2020 г., от 17:30 часа в сградата на ЕГ "ИВАН ВАЗОВ" гр. Смолян, бул. България № 20 със следния дневен ред:

1. Промяна в наименованието на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ".

2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на сдружението.

3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от Устава на Сдружението, в съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 18:30 часа при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали свързани с дневния ред на ОС:

Проект за решение на ОС от 23.04.2020 г.