Училищно настоятелство
Училищно настоятелство

Уважаеми родители, дами и господа,

Каним Ви да се включите като членове в Училищното настоятелство при ЕГ "ИВАН ВАЗОВ" гр. Смолян. Настоятелството е сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, чийто Устав е приет на учредително събрание състояло се на 14 май 2002 година.

Надяваме се да бъдем активни родители и да продължим традицията на учредителите, които през годините са подпомагали учебно-възпитателния процес и са съдействали за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси за развитието на ЕГ "Иван Вазов" гр. Смолян.

За участието Ви е необходимо:

  • да попълните заявление по образец, което може да изтеглите от прикачените документи по-долу и да го подадете чрез член на родителската тройка от класа на вашето дете и
  • да внесете годишен членски внос в размер на 12.00 лв., който се събира от член на родителската тройка от класа на вашето дете. Заявленията и членския внос се предават на финансовия отговорник на УС на Училищното настоятелство при ЕГ "ИВАН ВАЗОВ" гр. Смолян, който го внася по банковата сметка на сдружението.

Съгласно Устава Училищното настоятелство в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Банковата сметка на дружението е:

БАНКА ДСК

IBAN: BG51STSA93000026715591

ВАЛУТА: BGN

За постигане на своите цели извършва следните общественополезни дейности:

1. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и решаване на текущи проблеми.

2. Подпомага създаването и организирането на възпитателно-образователни програми по проблеми на ученици и родители.

3. Подпомага училището за поддържане, възстановяване и увеличаване на училищното имущество.

4. Издирва и привлича в помощ на училището родители, стопански дейци, местни и чужди фондации и други организации, съпричастни към просветното дело и готови да предоставят материални и финансови ресурси за модернизиране материалната база на училището и учебния процес.

5. Подпомага училищното ръководство при решаване проблемите на ученическото хранене, транспорт и отдих.

6. Подпомага извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците.

Документи:

Актуален устав

Заявление за членство (образец)16.03.2020 г.

ПОКАНА


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ" гр. Смолян на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 23.04.2020 г., от 17:30 часа в сградата на ЕГ "ИВАН ВАЗОВ" гр. Смолян, бул. България № 20 със следния дневен ред:

1. Промяна в наименованието на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ".

2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на сдружението.

3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от Устава на Сдружението, в съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 18:30 часа при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали свързани с дневния ред на ОС:

Проект за решение на ОС от 23.04.2020 г.