Училищно настоятелство
Училищно настоятелство

 

Училищното настоятелство при ЕГ ”ИВАН ВАЗОВ” е сдружение c нестопанска цел за общественополезна дейност, чийто Устав е приет на учредително събрание състояло се на 14 май 2002 година, изменен и допълнен с решение на Общото събрание за преобразуване на сдружението на 28.06.2004 година.

Уставът може да бъде изтеглен от тук.

Основни цели на сдружението са:

1. Подпомага учебно-възпитателния процес в ЕГ ”Иван Вазов” гр. Смолян.

2.  Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси за развитието на училището.

3.  Организира и стимулира родителите и обществеността за по-активно участие в учебно-възпитателния процес и в решаването на материалните и финансовите проблеми на училището.

За постигане на своите цели извършва следните общественополезни дейности:

1.  Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и решаване на текущи проблеми;

2. Подпомага създаването и организирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на ученици и родители;

3.  Подпомага училището за поддържане, възстановяване и увеличаване на училищното имущество;

4.  Издирва и привлича в помощ на училището родители, стопански дейци, местни и чужди фондации и други организации, съпричастни към просветното дело и готови да предоставят материални и финансови ресурси за модернизиране материалната база на училището и учебния процес;

5. Подпомага училищното ръководство при решаване проблемите на ученическото хранене, транспорт и отдих;

6.   Подпомага извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците.