Проекти и програми
Проекти и програми

НП  "Без свободен час", модул "Без свободен час в училище"


НП "Без свободен час" цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образование по отношение на изпълнението на държавните образователни изисквания, стимулиране и мотивиране на педагогическите екипи да разработват и изпълняват своите училищни програми за намаляване на отсътвията на учениците.

Резултати:


Повишаване ефективността на публичните разходи за оптимална организация на образователно - възпитателния процес и повишаване качеството на образование.


НП "ИКТ в училище"

Училището ни ежегодно кандидатства по НП "ИКТ" във връзка с осигуряване на:

  1. Средства за електронен дневник
  2. Средства за интернет свързаност
  3. Хардуерно оборудване 


НП "Ученически олимпиади и състезания", Модул "Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

 

НП "Ученически олимпиади и състезания" цели да се провокират мисленето и творчески езяви на учениците, за да са развива неповторимата им индивидуалност

Да се създадат програми и приложат иновационни методи за индивидуално обучение на талантливите ученици, с оглед на бъдещата им реализация

Да се мотивират учениците за изява чрез участие в различни кръгове на олимпиадите


Да се мотивират учителите за работа с ученици с изявени способнтости


Предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт за учениците по реда на ПМС 129/11.07.2000 г.


Усъвършенстване на физическата годност, моторика и методика на обучение на учениците, въвеждане на нестандартни подходи и методи и повишаване интереса към спортни занимания.

Резултати:


Формиране на способността на учениците да наблюдават и оценяват своето представяне и представянето на другите, подкрепа и развитие на личностната нагласа на учениците относно водене на физически активен и здравословен начин на живот.


Проект BG05M2OP001 - 2.012 - 001 "Образование за утрешния ден" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"


Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии.