Свободни места arrow Проекти и програми
Проекти и програми

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"


През учебната 2020/2021 година стартира изпълнението на дейностите  по проект BG05M2OP001-5-001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Във връзка с изпълнението на Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи на Езикова гимназия „Иван Вазов“ бяха предоставени преносими технически устройства – лаптопи и универсален шкаф за тяхното зареждане. Те ще се използват от ученици и педагогически специалисти при преминаване в ОРЕС, с цел обезпечаване на учебния процес. 


НП  "Без свободен час", модул "Без свободен час в училище"


НП "Без свободен час" цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образование по отношение на изпълнението на държавните образователни изисквания, стимулиране и мотивиране на педагогическите екипи да разработват и изпълняват своите училищни програми за намаляване на отсътвията на учениците.

Резултати:


Повишаване ефективността на публичните разходи за оптимална организация на образователно - възпитателния процес и повишаване качеството на образование.


НП "ИКТ в училище"

Училището ни ежегодно кандидатства по НП "ИКТ" във връзка с осигуряване на:

  1. Средства за електронен дневник
  2. Средства за интернет свързаност
  3. Хардуерно оборудване 


НП "Ученически олимпиади и състезания", Модул "Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

 

НП "Ученически олимпиади и състезания" цели да се провокират мисленето и творчески езяви на учениците, за да са развива неповторимата им индивидуалност

Да се създадат програми и приложат иновационни методи за индивидуално обучение на талантливите ученици, с оглед на бъдещата им реализация

Да се мотивират учениците за изява чрез участие в различни кръгове на олимпиадите


Да се мотивират учителите за работа с ученици с изявени способнтости


Предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт за учениците по реда на ПМС 129/11.07.2000 г.


Усъвършенстване на физическата годност, моторика и методика на обучение на учениците, въвеждане на нестандартни подходи и методи и повишаване интереса към спортни занимания.

Резултати:


Формиране на способността на учениците да наблюдават и оценяват своето представяне и представянето на другите, подкрепа и развитие на личностната нагласа на учениците относно водене на физически активен и здравословен начин на живот.


Проект BG05M2OP001 - 2.012 - 001 "Образование за утрешния ден" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"


Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии.