График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование


1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите – 27 – 28 май 2021 г.

2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 07 юни 2021 г.

3. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
•изобразително изкуство – 21 юни 2021 г.
•музика – 22 юни 2021 г.
•спорт – 23 – 24 юни 2021 г

4. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 25 юни 2021 г.

5. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2021 г.

6. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба No 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2021 г.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.

8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.

10. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.

11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.

12. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.

13. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.

14. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.

15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.

16. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.

17. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г. със Заповед РД05 - 118/28.04.2021г.


Профил "Чужди езици"


•Английски език/ Немски език - 1 паралелка - 26 ученици;
•Английски език/ Испански език - 1 паралелка - 26 ученици;
•Немски език/ Английски език - 1 паралелка - 26 ученици;Балообразуване


Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образованиe/7клас/, преобразувани в точки по определена скала, утроените точки от националното външно оценяване по български език и литература и един път точките от националното външно оценяване по математика.